This is the message that will appear above.


.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.Mon - Fri 8:00 - 17:30

Terms & conditions

OBCHODNÉ PODMIENKY
Vymedzujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi predávajúcim ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.unishopbox.eu, a kupujúcim. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi .

Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu www.unishopbox.eu):
IN SPIRIT GROUP s.r.o., sídlo :Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO:51 313 791, DIČ: 2120772709, IČ DPH 2120772709 Spoločnosť IN SPIRIT GROUP s.r.o. je registrovaná v OR OS Nitra v oddieli Sro, vo vložke číslo 45800/N
Kontaktné údaje:
Mobil: 0911 221 855 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
(ďalej ako „predávajúci")

Kupujúci:
Fyzická/právnická osoba, ktorá s predávajúcim vstúpila do obchodného vzťahu /odoslanie objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.unishopbox.eu.
(ďalej len „kupujúci")

OBJEDNANIE TOVARU
1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu; v prípade, že kupujúci objedná tovar e-mailom alebo telefonicky, musí byť takáto objednávka potvrdená predávajúcim kupujúcemu formou emailu. Potvrdením  (objednávky ) predávajúcim dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) . Odoslanie objednávky a kupujúcim je záväzné.

2. Dodaný tovar musí obsahovať faktúru s týmito náležitosťami: 
 predmet nákupu / predaja, špecifikácia tovaru, počet kusov, cena za mernú jednotku, celková cena objednávky, poštovné/cena za dopravu, spôsob úhrady a doručenia 
 identifikácia kupujúceho: pri fyzickej osobe meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia;- pri právnickej osobe obchodné meno, kontaktná osoba, IČO, DIČ a/alebo IČ DPH/ u platcu DPH/, e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa sú odlišné.

3. Všetky informácie o objednávke budú s kupujúcim komunikované emailom /potvrdenie o jej prijatí internetovým obchodom s približným termínom jej dodania, poprípade doplňujúce informácie ohľadom objednávky/. Kupujúci má pri nákupe k dispozícii informáciu o dostupnosti tovaru na stránkach internetového obchodu.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, pričom kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. 
5. Predajné akcie platia vždy do vypredania zásob, ak nie je na internetovej stránke výslovne uvedené inak.

6. Storno objednávky (zrušenie objednávky) kupujúci musí vykonať písomne /e-mailom/. Storno objednávky musí obsahovať meno objednávateľa ako kupujúceho ,číslo objednávky kontaktné údaje kupujúceho a názov produktu, ktorého objednávka sa ruší.

7. V prípade, že bol už tovar kupujúcim uhradený /celkom alebo čiastočne/, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu prevodom na rovnaký účet (IBAN), z akého bola platba uskutočnená do 5 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni prijatia storna objednávky, alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prijatia storna objednávky. V prípade, že kupujúci požaduje platbu na účet (IBAN , je nutné túto informáciu uviesť v storne objednávky.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci v objednávke uviedol nesprávne údaje a nie je ho možné kontaktovať, ako aj v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie objednaného tovaru ,alebo ak sa objednaný tovar vrátil predávajúcemu ako nedoručiteľný alebo neprevzatý v odbernej lehote . 
9. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.-z.) má kupujúci (ak je spotrebiteľom) právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 
10. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim musí byť písomné a musí obsahovať číslo objednávky ,a čísla účtu(IBAN) alebo adresy pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za zakúpený tovar; uvedené je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu doporučene spolu s dokladom o kúpe na adresu predávajúceho uvedenú na daňovom doklade.

11. Predávajúci vráti uhradenú kúpnu cenu kupujúcemu buď prevodom na účet (IBAN) (ak je táto alternatíva uvedená v odstúpení od zmluvy) do 5 pracovných dní alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť dňom doručenia odstúpenia zakúpeného tovaru predávajúcemu .

12. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Spotrebiteľ je oprávnený zakúpený tovar vyskúšať za účelom jeho posúdenia, t.j. v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.V prípade, že je vrátený tovar v inom ako neporušenom stave, je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, odlepená vrchná ochranná fólia ...).

• V prípade, ak ide o kupujúceho – spotrebiteľa ,tento nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade nákupu vymedzenom v .§ 7 ods.6 vyššie uvedeného zákona č.102/2014 Z.z..

13. V prípade, ak ide o kupujúceho ,ktorý nie je spotrebiteľom podľa § 2 zák č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ,vzťahujú sa na odstúpenie od zmluvy ustanovenia zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení . V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko Obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru presne podľa objednávky kupujúceho a v dohodnutej cene.

2. Predávajúci sa zaväzuje tovar primerane zabaliť a odoslať dohodnutým spôsobom v dohodnutej lehote. Expedícia objednaného tovaru s uvedenou dostupnosťou „na sklade" je realizovaná bezodkladne, zvyčajne do 24- 48 hodín od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý nie je okamžite dostupný (označený ako „na objednávku“) je expedovaný bezodkladne po tom, ako je k dispozícii.

3. Ak kupujúci objednáva viac druhov tovaru s rozdielnou dostupnosťou, predávajúci s ním dohodne ďalší postup - rozdelenie objednávky alebo čakanie na kompletizáciu objednávky /kým budú všetky objednané položky na sklade predávajúceho/.

4. Vo výnimočných prípadoch, najmä pri viacpoložkových objednávkach, môže byť skutočná expedičná lehota dlhšia ako uvedená, o čom bude kupujúci informovaný predávajúcim bezodkladne v priebehu spracovania objednávky automatizovným systémom..

5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 
Spôsoby platby :
- TOVAR NA EXTERNOM SKLADE platba vopred /kartou, bankovým prevodom/ na základe vystavenej zálohovej faktúry zaslanej po potvrdení objednávky zákazníkom

-TOVAR SKLADOM a TOVAR NA CESTE je možné úhradiť : 1.  platbou vopred/úhradou zálohovej faktúry/                                                                                                                                                                       2. dobierkou pri prevzatí tovaru 

6. Miesto odberu je stanovené kupujúcim v objednávke a tovar sa považuje za dodaný dodaním na miesto odberu určené kupujúcim. Súčasťou dodávky (a predmetom kúpy) nie je inštalácia tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

7. Dopravu na miesto odberu zaisťuje predávajúci. Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného spôsobu doručenia tovaru. Viac informácií o možnostiach dopravy tovaru na miesto určenia nájdete v sekcii Ako nakupovať.

8. Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad ,ktorý zároveň slúži ako záručný list.

9. Objednaný tovar je fakturovaný výhradne v mene EURO.

10. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom, tiež za poškodenie zásielky zavinené dopravcom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku okolností ,za ktoré nezodpovedá predávajúci ,napr. omeškania výrobcu (dodávateľa predávajúceho) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

DOPRAVA A POŠTOVNÉ
DPD kuriér 4,80 Eur

DPD PickUp 4,80 Eur

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY PREDÁVAJÚCEHO www.unishopbox.eu

ZNEUŽITIE OBSAHU
Obsah prezentovaný na tejto webovej stránke www.unishopbox.eu (ďalej ako webová stránka) kdekoľvek inde je podmienený výslovným súhlasom majiteľa tohto webu, ktorým je predávajúci – bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je možné obsah tohto webu prezentovať. Informácie na webovej stránke www.unishopbox.eu sú spracovávané predávajúcim ako majiteľom v najlepšej viere o jeho správnosti. Zneužitie informácií z tohto portálu, však nepodlieha zodpovednosti predávajúceho ako majiteľa webovej stránky .

OSOBNÉ ÚDAJE
Pokiaľ na webovej stránke www.unishopbox.eu poskytnete Vaše údaje, ktoré sú zaradené medzi osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z.z.. o ochrane osobných údajov, bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom a môžu byť využité iba na aktivity spojené s prevádzkou tejto webovej stránky a marketingové a obchodné aktivity s touto webovou stránkou súvisiace. Všetky Vaše údaje budú spracované po dobu neurčitú, ktorá uplynie v prípade odvolania Vášho súhlasu /môžete to uskutočniť e-mailom na základe kontaktných údajov uvedených na tejto webovej stránke/.

Používanie COOKIES
Webová stránka môže využívať súbory cookies /ako väčšina www stránok/. Tieto textové súbory sú Vaším počítačom z internetovej stránky ukladané na Vašom disku. Pomocou cookies si internetová stránka zapamätá niektoré údaje o užívateľovi (typ domény, IP adresa, zadané údaje, dáta za účelom zhromažďovania výsledkov zobrazení reklám a ďalšie údaje), aby bol styk s užívateľom pri ďalšej návšteve jednoduchší. Servery, ktoré na tomto webe zobrazujú reklamy /napr. Google/ v rámci reklám tiež používajú vlastné cookies, ktoré zbierajú podobné údaje (typ domény, IP adresa, dáta za účelom zhromažďovania výsledkov zobrazení reklám a ďalšie údaje). Prevádzkovateľ tejto webovej stránky nemá kontrolu nad týmito cookies. Užívateľ môže cookies v nastavení webového prehliadača deaktivovať, ak nemá záujem ich využívať.

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR.


Orgán dozoru :
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj 
Staničná 9
94901 Nitra
037/7720001


07.07.2020