This is the message that will appear above.


.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.Mon - Fri 8:00 - 17:30

Return policy

Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o.
V súlade s ustanovením § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o ochrane spotrebiteľa") a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vydáva spoločnosť IN SPIRIT GROUP s.r.o. IČO: 51 313 791, so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 45800/N – (ďalej ako „predávajúci „) tento Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o. (Ďalej len „reklamačný poriadok“ ).                                                                                                                                                                 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok podnikateľského subjektu IN SPIRIT GROUP s.r.o. , so sídlom: Fraňa Mojtu , 94901 Nitra, IČO: 51313791  (ďalej ako „predávajúci"), umiestnených na webovom rozhraní obchodu predávajúceho (www.unishopbox.eu), ktorý upravuje postup zmluvných strán pri uplatňovaní reklamácie tovaru zakúpeného na webovom rozhraní obchodu kupujúcim (ďalej ako „Reklamačný poriadok").


ČASŤ I
Platnosť a rozsah reklamačného poriadku

Článok 1
Reklamačný poriadok upravuje podmienky, rozsah a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady mobilných telefónnych prístrojov, alebo iných zariadení elektronických komunikácií, ich príslušenstva a doplnkového vybavenia k nim (ďalej aj ako "zariadenia"), na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si zakúpili spotrebitelia (ďalej len "kupujúci") v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode od obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o. Tiež určuje miesta, na ktorých môže kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu a požiadať o odstránenie vady , ktorá sa na nich vyskytla po ich prevzatí v záručnej dobe alebo, ktorú tieto mali pri ich prevzatí kupujúcim a s týmto právom zo zodpovednosti za vady súvisiace práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ustanovenia reklamačného poriadku sa vzťahujú aj na iné zariadenia, ich príslušenstvo a doplňujúce vybavenie k nim, ktoré si zakúpili kupujúci v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode od obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o. alebo na predajnom mieste obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o., pričom, ak z príslušného ustanovenia reklamačného poriadku nevyplýva niečo iné, pokiaľ sa v ustanoveniach reklamačného poriadku spomína zariadenie, rozumie sa tým aj iné zariadenie, jeho príslušenstvo a doplňujúce zariadenie k nemu, ako sú tieto vymedzené vyššie v tejto vete.

V prípade, ak ide o kupujúceho ,ktorý nie je spotrebiteľom podľa §2 zák.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ,vzťahujú sa uplatnenie zodpovednosti predávajúceho za vady príslušné ustanovenia Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení .


Článok 2
1. Podľa tohto reklamačného poriadku postupuje kupujúci, obchodná spoločnosť IN SPIRIT GROUP s.r.o.. ako predávajúci vo všetkých jeho predajných miestach pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady zariadení, ich príslušenstva a doplnkového vybavenia k nim, ktoré kupujúci nadobudli kúpou od obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o. ako predávajúceho v jej predajnej sieti, pri vybavovaní reklamácií a pri odstraňovaní vady, ktorá sa na nich vyskytla po ich prevzatí v záručnej dobe a vady, ktorú mali pri prevzatí kupujúcim. (Ak z príslušného ustanovenia reklamačného poriadku nevyplýva niečo iné, pod pojmom "vada" sa rozumie aj vada, ktorá existovala v čase prevzatia zariadenia, jeho príslušenstva alebo doplňujúceho vybavenia k nemu kupujúcim.)

2. V prípade, že sa príslušné ustanovenie (aj v zmysle predchádzajúcej vety) reklamačného poriadku týka chýbajúcich častí pri prevzatí zariadenia, jeho príslušenstva a doplnkového vybavenia k nemu/ kupujúcim, pod pojmom "záručná doba" sa v ďalšom texte, pokiaľ z príslušného ustanovenia nevyplýva niečo iné, rozumie lehota 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim.

3. Pri vybavovaní reklamácií kupujúceho podľa predchádzajúceho bodu konajú predajné miesta obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o., ktoré nie sú jej organizačnou súčasťou, vo vzťahu ku kupujúcemu, prípadne tiež k príslušným orgánom štátnej správy a záujmovým združeniam na ochranu spotrebiteľov, v zastúpení za obchodnú spoločnosť IN SPIRIT GROUP s.r.o., v jej mene a na jej účet.

Článok 3
Vymedzenie pojmov

Pod pojmami, ktoré sa používajú v tomto reklamačnom poriadku sa na účely jeho uplatňovania rozumejú:
a) predávajúci - obchodná spoločnosť IN SPIRIT GROUP s.r.o.; to platí aj v tom prípade, ak zariadenie, jeho príslušenstvo a doplnkové vybavenie k nemu, ktoré si kupujúci zakúpil u jej obchodného zástupcu, ak mu ho tento predal z jej vlastníctva, v zastúpení za obchodnú spoločnosť IN SPIRIT GROUP s.r.o., v jej mene a na jej účet; pričom táto skutočnosť musí byť zrejmá z účtovných alebo príslušných ďalších dokladov, ktoré je povinný obchodný zástupca vydať a potvrdiť kupujúcemu pri kúpe a z ktorých musí vyplývať, že uvedený tovar predal obchodný zástupca v zastúpení za obchodnú spoločnosť IN SPIRIT GROUP s.r.o., v jej mene a na jej účet. Za predávajúceho sa tiež považuje splnomocnenec spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o., ktorý koná v mene a na účet spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o.. na základe zmluvy o obchodnom zastúpení. Tieto subjekty sú definované v písmene bb)tohto bodu
b) predajné miesto obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o., tvoriace jej predajnú sieť je/sú :

ba) maloobchodné predajne obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o., ktoré prevádzkuje pod vlastným obchodným menom a ktoré sú jej organizačnou súčasťou,

bb) maloobchodné predajne, ktoré prevádzkujú zmluvní obchodní zástupcovia obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o. pod svojím vlastným obchodným menom, avšak len ak konajú v mene a na účet spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o., pri ktorých je
uvedené, že ide o autorizovaných predajcov obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o. alebo ktoré sú aj označené popri obchodnom mene obchodného zástupcu tiež logom a obchodným menom obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o.

c) kupujúci je :
ca) kupujúci - spotrebiteľ : fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania /v zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov/ , zakúpila zariadenie, prípadne jeho príslušenstvo od obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o. na jej predajnom mieste podľa písmena b) tohto článku pre svoju osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti ,
cb) kupujúci -podnikateľ : podnikateľom je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a (iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu./v zmysle ust.§2 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonníka/ . Kupujúci – podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Záručná doba pre kupujúceho - podnikateľa je 12 mesiacov. 

d) kúpa (predaj) zariadenia a jeho príslušenstva – nadobudnutie zariadenia a jeho príslušenstva, ktoré kupujúci nadobudol z vlastníctva obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o. v zmysle predchádzajúcich ustanovení,
e) záručná oprava - oprava, ktorá sa má vykonať alebo bola vykonaná v záručnej dobe, poskytovanej na zariadenie a jeho príslušenstvo v zmysle záručného listu. Pod pojmom "záručná oprava" sa rozumie tiež oprava, ktorá sa má vykonať na základe reklamácie vady existujúcej v čase prevzatia zariadenia a jeho príslušenstva kupujúcim,
f) miesto uplatnenia reklamácie kupujúcim - predajné miesto obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o., na ktorom je kupujúci oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu vady zariadenia a jeho príslušenstva v rámci jeho záručnej doby podľa tohto reklamačného poriadku,
g) reklamácia - uplatnenie zodpovednosti za vady zariadenia a jeho príslušenstva kupujúcim u predávajúceho,
h) vybavenie reklamácie - ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného zariadenia a jeho príslušenstva, výmenou zariadenia a jeho príslušenstva, vrátením kúpnej ceny zariadenia a jeho príslušenstva, vyplatením primeranej zľavy z ceny zariadenia a jeho príslušenstva, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie,
i) odborné posúdenie – písomné vyjadrenie znalca v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov ,prípadne stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej aj ako "určená osoba"),
j) výmena tovaru - výmena zariadenia za zariadenie rovnakej značky a typu; v prípade, ak spoločnosť IN SPIRIT GROUP s.r.o.už nemá v ponuke zariadenie rovnakej značky a typu, alebo kupujúci s výmenou za zariadenie rovnakej značky a typu nesúhlasí, výmena sa uskutoční v zmysle článku 16 bod 3 a 4 tohto reklamačného poriadku.
Č a s ť II
Zodpovednosť predávajúceho

Článok 4
1. Obchodná spoločnosť IN SPIRIT GROUP s.r.o. ako predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že zariadenie a jeho príslušenstvo, ktoré si zakúpil z jej vlastníctva na niektorom z predajných miest v zmysle článku 3 písm. b)
a) má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané jeho prevádzkovo-technické parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky,
b) zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným,
c) je bez vád
d) účtovaná cena bola platná v momente jeho predaja
2. Zodpovednosť predávajúceho podľa bodu 1 tohto článku sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na zariadenia a ich príslušenstvo, ktoré si kupujúci zakúpil na predajnom mieste za znížené ceny v rámci predajnej akcie, na ktoré sa im poskytla zľava z ich kúpnej ceny a v rámci ktorej je ich predaj kupujúcemu viazaný na splnenie osobitných podmienok.
3. Pri predaji je povinné predajné miesto vydať kupujúcemu doklady o kúpe zariadenia a jeho príslušenstva: faktúra (príp.pokladničný doklad), záručný list,návod na použitie
Článok 5
Právo kupujúceho na reklamáciu

1. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na ním zakúpenom zariadení a jeho príslušenstve. Toto právo kupujúceho sa však nevzťahuje na vadu zariadenia a jeho príslušenstva, za ktorú predávajúci nezodpovedá.
2. Ak ide o vadu, ktorú má zariadenie, kupujúci je povinný svoje právo na reklamáciu vady ním zakúpeného zariadenia uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť prezrieť si zakúpené zariadenie, najneskôr však do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (t.j. v záručnej dobe ) Ak v tejto lehote vady nevytkne, právo na odstránenie reklamovanej vady predávajúcim zaniká.
3. Ak kupujúci neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady u neho zakúpeného zariadenia v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Na reklamáciu vady zakúpeného zariadenia, ktorú kupujúci uplatní u predávajúceho po uplynutí jeho záručnej doby, sa neprihliadne.
4. Predajné miesto predávajúceho, na ktorom kupujúci uplatnil reklamáciu , je povinné mu vydať písomný doklad potvrdzujúci uplatnenie tejto jeho reklamácie.
5. Doklad podľa bodu 5 tohto článku je povinné príslušné predajné miesto vydať kupujúcemu už pri uplatnení jeho reklamácie, a to aj vtedy, ak sa reklamácii nemôže vyhovieť na mieste a ihneď alebo v celom rozsahu, ako aj vtedy, ak sa vôbec nevyhovie reklamácii kupujúceho. Podrobnejšie sú náležitosti tohto dokladu upravené v článku 15 reklamačného
poriadku.
6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Článok 6
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predaného zariadenia a jeho príslušenstva z jeho vlastníctva, ktoré:
a) existovali pri ich prevzatí kupujúcim,
b) sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby, ktorú na ne poskytol kupujúcemu priamo
c) predávajúci poskytol vo svojom záručnom liste k nim,
2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady
a) Ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo, ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí s výnimkou prípadu ,keď kupujúci preukáže záručným listom, že mu bola poskytnutá dlhšia záručná doba ,
b) Ak kupujúci nepreukáže záručným listom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamované zariadenie prípadne jeho príslušenstvo bolo kúpené z vlastníctva predávajúceho a že dosiaľ neuplynula záručná doba naň poskytnutá,
c) zariadení a ich príslušenstva ,ktoré si kupujúci zakúpil od obchodných zástupcov spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o., ktorí im ich predali zo svojho majetku alebo z majetku iných svojich obchodných partnerov (teda nie z majetku spoločnosti IN SPIRIT GROUP s.r.o.) pod svojím vlastným menom alebo pod obchodným menom týchto partnerov ,na svoj vlastný alebo ich účet a to bez ohľadu na to ,z akých zdrojov takto nimi predané zariadenia pochádzali alebo ich nadobudli . V takýchto prípadoch zodpovedá kupujúcemu za vady osoba ,ktorá mu ho predala (resp .ten jeho obchodný partner, v ktorého zastúpení ,mene a na ktorého účet pri jeho predaji konala .
Článok 7
Záruka sa nevzťahuje na vady zariadenia a jeho príslušenstva, ktoré po ich prevzatí:
a) spôsobil kupujúci alebo iná osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením alebo, vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v prípadoch vyššej moci
b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom alebo ich používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré výrobca alebo predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,
c) vznikli ako dôsledok
ca) svojvoľných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení reklamačného poriadku alebo v iných ako predávajúcim v záručnom liste určených servisoch
cb) iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným nevhodným zaobchádzaním, ktoré bolo v rozpore s návodom a záručnými podmienkami / spôsobené kupujúcim skladovaním, používaním alebo uložením zariadenia vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, odkladaním alebo uschovávaním na miesta s takýmto prostredím/
d) v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste a návode ich výrobcu,

Článok 8
Lehoty na uplatnenie reklamácie
1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zariadenia a jeho príslušenstva kupujúcim na predajnom mieste predávajúceho, na ktorom ho zakúpil a pokiaľ predávajúci v záručnom liste k nemu výslovne neposkytol kupujúcemu dlhšiu záručnú dobu, je záručná doba 24 mesiacov.
2. Ak je záručná doba poskytnutá na zariadenie a jeho príslušenstvo výrobcom dlhšia ako záručná doba uvedená v čl. 8 bod 1 reklamačného poriadku, táto dlhšia záručná doba poskytnutá výrobcom musí byť výslovne potvrdená predávajúcim v príslušnom záručnom liste.
3. Záručný list obsahuje typ zariadenia, dátum predaja, identifikáciu predajcu, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
4. Pri výmene reklamovaného zariadenia za nové, začne plynúť od jeho prevzatia nová záručná doba. Výmena len niektorej časti reklamovaného zariadenia sa považuje za opravu zariadenia.
5. Ustanovenie bodu 5 tohto článku sa podobne uplatní aj na príslušenstvo a doplňujúce vybavenie zariadenia.
6. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci uplatnil u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravené zariadenie alebo jeho príslušenstvo alebo doplňujúce vybavenie prevziať.
Č a s ť III
Uplatnenie práva zodpovednosti za vady.
Konanie o reklamácii kupujúceho

Článok 9
Miesto na uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu vady zariadenia predovšetkým u autorizovaného distribútora IN SPIRIT GROUP s.r.o., sídlo : Fraňa Mojtu 18 , 949 01 Nitra.
2. Pokiaľ kupujúci svoje právo nemôže uplatniť podľa bodu 1 tohto článku , je oprávnený svoju reklamáciu vady zariadenia alebo jeho príslušenstva uplatniť u predávajúceho, na ktoromkoľvek jeho predajnom mieste.
3. Zoznam predajných miest a ich adresy podľa bodu 2 tohto článku , môže byť uvedený v záručnom liste, prípadne na webovej stránke.

Článok 10
Spôsob uplatnenia reklamácie a postup pri jej vybavovaní

1. Svoje právo na reklamáciu vady u predávajúceho zakúpeného zariadenia uplatní kupujúci predložením pokladničného alebo iného účtovného (daňového) dokladu o jeho kúpe (napr. faktúra), predávajúcim potvrdeného úplného a nepozmeneného záručného listu a vyplneného reklamačného formulára
2. Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady zariadenia predložiť predávajúcemu spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu tohto článku , tiež u neho zakúpené zariadenie.
3. Predávajúci neuzná reklamáciu uplatnenú kúpujúcim po 12 mesiacoch od kúpy zariadenia (t.j. predávajúci zamietne reklamáciu), ak kupujúci

a) uplatní reklamáciu oneskorene po uplynutí určenej záručnej doby alebo ak zistenie tejto podmienky z dôvodov na strane kupujúceho nie je možné preto, že tento nepredložil doklad vyžadovaný pri uplatňovaní reklamácie kupujúcim
b) predloží predávajúcemu ním reklamované zariadenie bez niektorej jeho chýbajúcej súčasti alebo ak sa má jednať o jeho výmenu, tiež bez niektorej časti jeho príslušenstva, s ktorým mu bol predaný,

Článok 11
Osoby oprávnené na predajnom mieste predávajúceho na prijímanie reklamácií

1. Reklamáciu kupujúceho v zmysle predchádzajúcich článkov tohto reklamačného poriadku a pri splnení v nich ustanovených podmienok, prijíma a vybavuje na predajných miestach predávajúceho zamestnanec určený na prijímanie a vybavovanie reklamácií kupujúcich (ďalej len "osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie").
2. Na predajnom mieste predávajúceho musí byť prítomná po celú jeho prevádzkovú dobu osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie .
Článok 12
Lehoty na vybavenie reklamácie

1. Kupujúci má právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
2. Lehoty na vybavenie reklamácie : Osoba oprávnená na vybavenie reklamácie je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ,ak je oprávnená :
a) v jednoduchých prípadoch ihneď
b) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie ,
c) v odôvodnených prípadoch ,najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu zariadenia ,najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví :
a) v jednoduchýh prípadoch ihneď ,
b) v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu zariadenia za nové zariadenie .

4. Ak kupujúci reklamáciu vady zariadenia uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe výsledkov odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
5. Ak kupujúci reklamáciu vady zariadenia uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať reklamované zariadenie na odborné posúdenie. Ak je reklamované zariadenie zaslané na odborné posúdenie osobe určenej výrobcom či predávajúcim na vykonávanie záručných opráv, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu , môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Článok 13
Postup pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní v zmysle článku 12 bod 3 alebo, ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení podľa tohto reklamačného poriadku tak, ako keby išlo o vadu , ktorú nemožno odstrániť.

c) reklamuje vady, za ktoré podľa tohto reklamačného poriadku predávajúci kupujúcemu nezodpovedá z dôvodov v ňom ustanovených alebo vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

4. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v lehotách podľa článku 11 reklamačného poriadku.

Článok 14
1. Predávajúci je povinný s kupujúcim vždy spísať protokol o uplatnení jeho reklamácie, a to aj v prípade, ak z dôvodov ustanovených v tomto reklamačnom poriadku je už od začiatku uplatnenia reklamácie zrejmé, že ju nemôže uznať.

2. Protokol pri zasielaní poštou vypĺňa kupujúci online podľa návodu v sekcii Servis a reklamácie / https://www.unishopbox.eu/servis-a-reklamacie / .
Vo všetkých prípadoch je predávajúci v protokole o reklamácii povinný vždy uviesť, popri vyplnení všetkých základných náležitostí vzťahujúcich sa na kupujúceho a na predmet jeho reklamácie a uvedení jeho identifikačných údajov (značka a typ, výrobné číslo, deň uplatnenia reklamácie) aj :
- popis vady uvádzanej kupujúcim,
- tiež v akom mechanickom stave zariadenie alebo jeho príslušenstvo od kupujúceho preberá /či na ňom alebo na jeho príslušenstve nie sú viditeľné znaky mechanického alebo iného poškodenia, či nechýba niektorá jeho súčasť
- či so zariadením odovzdáva zároveň aj jeho príslušenstvo/,
- v akom rozsahu -popis a počet kusov  
- či nezistil na reklamovanom zariadení alebo jeho príslušenstve tiež iné vady, než ktoré uviedol kupujúci
- dátum zakúpenia zariadenia
- IMEI číslo zariadenia
- dátum vystavenia protokolu
- osobné identifikačné údaje kupujúceho /meno, telefonický kontakt, mail, adresa pre doručenia zariadenia

3. Predávajúci je povinný vydať druhopis protokolu kupujúcemu ako potvrdenie o tom, kedy toto svoje právo na reklamáciu uplatnil. Pri formulári online príde na mail obom stranám. Predávajúci prebratí zariadenia uvedie ,ak zistil na reklamovanom zariadení alebo jeho príslušenstve tiež iné vady, než ktoré uviedol kupujúci
Kupujúci je povinný po vybavení reklamácie v dobe určenej predávajúcim si ním reklamované zariadenie alebo jeho príslušenstvo prevziať od predávajúceho.


Článok 15
1. Ak osoba oprávnená na vybavenie reklamácie jej preverením zistí, že reklamácia bola kupujúcim podaná včas, v určenej záručnej dobe a že kupujúcim reklamovaná vada je vadou , za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci právo, ak ide o:
a) odstrániteľné vady
aa) aby takáto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu, najneskoršie však v určenej zákonnej lehote;
ab) kupujúci môže požadovať, aby mu reklamované zariadenie predávajúci vymenil a ak sa vada týka len niektorej jeho súčasti, aby sa mu vymenila táto jeho vadná súčasť, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vedy ;
ac) na odstúpenie od zmluvy ,ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať .Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
ad) na primeranú zľavu z ceny veci v zmysle §2 Zákona o ochrane spotrebiteľa;
ae) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné zariadenie za bezvadné , ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b) neodstrániteľné vady
ba) na výmenu ním reklamovaného zariadenia
bb) na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, ak vadu nemožno odstrániť a bráni jeho riadnemu užívaniu,
bc) na primeranú zľavu z kúpnej ceny reklamovaného zariadenia, ak bolo zariadenie predávané za nižšiu cenu alebo použité zariadenie má vadu ,za ktorú zodpovedá predávajúci ,má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. V prípade, ak bolo zariadenie predávané za nižšiu cenu z dôvodu, že má vady ktoré nebránia jeho používaniu na určený účel (pričom v takomto prípade je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na tieto vady zariadenia okrem prípadu ,ak vady zariadenie nie sú zrejmé už z povahy predaja zariadenia),nie je možné podať reklamáciu vád zariadenia ,pre ktoré bolo zariadenie predávané za nižšiu cenu (nakoľko z dôvodu existencie týchto vád zriadenia bola kupujúcemu poskytnutá už pri predaji zariadenia zľava z jeho ceny).
2. V prípadoch, v ktorých na základe oprávnenej reklamácie vady zariadenia vznikne kupujúcemu právo na jeho výmenu za bezchybné zariadenie , predávajúci tento vymení za zariadenie rovnakej značky a typu.
3. Ak predávajúci nemá k dispozícii na výmenu zariadenie rovnakej značky a typu, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, za ktorú ho od neho kúpil pod podmienkou, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a toto vadné zariadenie predávajúcemu zároveň vráti; (uvedené platí iba v prípade, ak nejde o prípad v zmysle písm.c) bodu 1 tohto článku .
4. Pokiaľ kupujúci nebude súhlasiť s výmenou ním reklamovaného vadného zariadenia za bezvadné zariadenie rovnakej značky a typu, predávajúci je oprávnený vyplatiť kupujúcemu kúpnu cenu, ktorú za neho zaplatil, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a zároveň vráti predávajúcemu reklamované zariadenie.
5. Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia aj na príslušenstvo zariadenia a doplnkové vybavenie v záručnej dobe.
Článok 16
1. Pokiaľ kupujúcemu v zmysle ustanovení reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť po vybavení reklamácie prevziať reklamované zariadenie alebo iné zariadenie (napr. v prípade výmeny) od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami reklamačného poriadku alebo s ustanoveniami platných právnych predpisov na prevzatie zariadenia vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote uvedenej v bode 2 tohto článku toto zariadenie od predávajúceho na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste, ak toto vyplýva z ustanovení reklamačného poriadku alebo z ustanovení príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy predávajúceho, prevziať.
2. Pokiaľ kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 1 tohto článku zariadenie ani do 15 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať zariadenie vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie zariadenia , je predávajúci oprávnený toto zariadenie uložiť vo verejnom sklade alebo u iného uschovávateľa na náklady kupujúceho ,alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho v súlade s ust. § 592 Občianskeho zákonníka
3. V prípade, že kupujúci neprevezme zariadenie v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode , je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať skutočné náklady. Za uloženie zariadenia paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1,66 Eur za každý, aj začatý deň uloženia a v prípade ,že kupujúci neprevezme zariadenie v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v bode 2 tohto článku ,je predávajúci oprávnený v súlade s ustanovením §592 Občianskeho zákonníka na účet kupujúceho zariadenie vhodným spôsobom predať a proti utŕženej kúpnej cene započítať celkovú sumu náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu ,ako aj ostatné svoje pohľadávky voči kupujúcemu
4. Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia aj na príslušenstvo zariadenia a doplnkové vybavenie.
Časť IV
Spoločné, prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
Článok 17                                                                                                                                                                                                                      1. Spotrebiteľ v okamihu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho realizovanej prostredníctvom webového rozhrania obchodu, súhlasí s reklamačnými podmienkami predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").                                                                                                                                                                 2. Predávajúci si účinnosťou tohto Reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní zákonných ustanovení príslušných právnych predpisov.                                                                                                                                                                    3. Predávajúci Reklamačným poriadkom v zmysle ustanovenia § 18, ods.1 zákona č. 250/2004 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne a včas informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv a zodpovednosti za vady vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.                  4. Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.Článok 18                                                                                     5. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 17.12.2019

IN SPIRIT GROUP s.r.o. Fraňa Mojtu 18 , 94901 Nitra

Prejsť na Servis a reklamácie